Akademia Kobiety

 

uśmiechnięta kobieta

Pomocą obejmujemy klientów, których stan zdrowia wymaga interdyscyplinarnej terapii i aktywnego wsparcia w procesie zdrowienia, a w szczególności pacjentów:

 1. z nasilonymi, utrzymującymi się objawami zaburzeń psychotycznych,
 2. z częstymi zaostrzeniami i nawrotami zaburzeń,
 3. wymagających w okresie remisji systematycznego leczenia zapobiegającego nawrotom,
 4. o ograniczonej samodzielnej egzystencji, a pozbawionych dostatecznej opieki osób bliskich,
 5. pozostających w konfliktowej sytuacji środowiskowej.

Decyzję o planie terapii oraz o zmianie tej formy pomocy na inną podejmuje zespół specjalistów Akademii Zdrowia, pasji i Nauki: lekarz psychiatra, psycholog, psychoterapeuta.

Na objęcie opieką klient wyraża zgodę po zapoznaniu z zasadami udzielania tej formy opieki.


W przypadku niezgłaszania się pacjenta w wyznaczonych terminach Akademia zdrowia, pasji i Nauki podejmuje co najmniej jeden spośród następujących sposobów nawiązania kontaktu:

 1. kontakt telefoniczny z kleintem lub jego rodziną,
 2. kontakt mailowy
 3. kontakt bezpośredni w postaci wizyty domowej.


W przypadku wystąpienia sytuacji, w której zachowanie pacjenta wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może on zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolny do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, czemu można zapobiec poprzez niezwłoczną interwencję, podejmowane są stosowane działania z udziałem lekarza – zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego.

 

Rodzaje pomocy udzielanej przez Akademia Zdrowia, pasji i Nauki:

 1. Pomoc doraźna jest udzielana w stanach nagłych i przypadkach pilnych

 2. długoterminowa

 3. krótkoterminowa – udzielana klientom z zaburzeniami epizodycznymi i zakończona w okresie 4 tygodni;

 4. konsultacyjna – udzielana klientom potrzebującym świadczeń diagnostycznych lub porady, w szczególności na zlecenie lekarza POZ lub innego lekarza,

 

 


kobieta w okularachPlan terapii i zdrowienia sporządza się w ramach pomocy psychiatrycznych i leczenia środowiskowego celem określenia indywidualnego postępowania terapeutycznego i innych związanych z nim oddziaływań na rzecz klienta.Plan terapii i zdrowienia zawiera: zwięzłą część diagnostyczną, część planistyczną. Część diagnostyczna zawiera w szczególności: podsumowanie oceny problemów zdrowotnych (w tym somatycznych), oceny etapu i składników procesu zdrowienia oraz listy potrzeb społecznych. Część planistyczna zawiera listy: celów podejmowanych działań oraz planowanych metod ich osiągnięcia. Plan terapii i zdrowienia sporządza zespół specjalistów Akademiii Zdrowia, pasji i Nauki w skład którego wchodzi co najmniej lekarz, psycholog, psychoterapeuta. Plan podlega okresowej ewaluacji przez zespół, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Plan terapii i zdrowienia jest dołączany do dokumentacji medycznej pacjenta.

1) porada – świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych i leczenia środowiskowego przez lekarza lub psychologa;

2) wizyta – świadczenie udzielone w warunkach ambulatoryjnych przez osobę wykonującą inny zawód medyczny niż lekarz, psycholog;

3) sesja – oddziaływanie terapeutyczne indywidualne albo grupowe;

4) interwencja – działanie inne niż porada, wizyta lub sesja podejmowane w warunkach ambulatoryjnych przez innych specjalistów w Akademia Zdrowia, pasji i Nauki.

 

Zespół Akademii Zdrowia, Pasji i Nauki:

 

 • lekarz specjalista psychiatra – lekarz, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży lub lekarz psychiatra – posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży; lub lekarz w trakcie specjalizacji zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia
 • osoba prowadząca psychoterapię – osoba, posiada tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia, prowadzone metodami o udowodnionej naukowo skuteczności, w szczególności metodą terapii psychodynamicznej, poznawczo-behawioralnej lub systemowej albo ukończyła podyplomowe szkolenie w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia lub posiada zaświadczenie poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w punkcie 2, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty